Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2

Pwy Ydym Ni

Mae'r wefan hon yn ceisio cefnogi pobl ifanc, gweithwyr ieuenctid, gweithwyr proffesiynol ehangach yn y gwasanaeth cymorth ieuenctid yn ogystal â rhieni ac aelodau ehangach o'r gymuned gyda throsolwg o Wasanaeth Ieuenctid Caerdydd a'i bartneriaid gwasanaeth cymorth ieuenctid ehangach. Byddwn yn cynhyrchu cynnwys gyda phobl ifanc a phartneriaid sy'n ceisio hysbysu, cefnogi ac addysgu pobl ifanc mewn materion sy'n effeithio ar eu bywydau.

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn rhan o adran Addysg Cyngor Caerdydd. Rydym yn gweithio gyda phobl ifanc 11-25 oed i ddatblygu datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgol drwy amrywiaeth o gyfleoedd. Mae hyn yn cynnwys gweithgareddau mewn cymunedau, profiadau cyfranogol, yn ogystal â gwybodaeth, cymorth ac arweiniad sy'n galluogi pobl ifanc i gyrraedd eu llawn botensial unigryw. Rydym yn gweithio gyda phobl ifanc mewn amrywiaeth o leoliadau sy'n cynnig cymorth cyffredinol ac, i'r rhai y nodwyd eu bod yn agored i niwed, cymorth wedi'i dargedu.

Mae ein gweithwyr ieuenctid a'n gweithwyr cymorth ieuenctid yn weithlu cofrestredig sydd â chymwysterau cenedlaethol. Gwneud cais i gofrestru (ewc.cymru). Rydym yn gyfeillgar ac yn agos atoch, a'n diben yw helpu a gweithio gyda phobl ifanc mewn amrywiaeth o leoliadau. Gallwn gefnogi pobl ifanc gyda gwybodaeth, arweiniad, cyfleoedd newydd a thrafodaethau ynghylch materion a allai fod yn effeithio arnynt hwy neu eu cyfoedion. Mae hawliau plant a CCUHP wedi'u hymgorffori yn yr holl waith a wnawn, gydag ymgynghoriadau rheolaidd yn digwydd yn barhaus. Mae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo i bartneriaeth ag UNICEF i wneud Caerdydd yn ddinas sy'n dda i blant.

Mae ein hymgysylltiad â phobl ifanc yn digwydd mewn canolfannau ieuenctid a chlybiau ieuenctid, ar y stryd lle mae pobl ifanc, yn ogystal ag mewn ysgolion a chymunedau. Rydym yn dechrau ymgysylltu mwy mewn mannau digidol, a gallwch ddilyn ein sianeli cyfryngau cymdeithasol amrywiol i gael gwybod mwy. Ni allwn gyflawni gwaith gyda phobl ifanc yn unig, ac rydym wedi ymrwymo i gydweithio a phartneriaethau mewn cymunedau ledled Caerdydd. Cysylltwch â ni i ddysgu mwy.

 

Cardiff Branding

Beth yw Gwaith Ieuenctid?

Lle i fynd, rhywun bydd yn wrando!

Nod Gwaith Ieuenctid yw galluogi pobl ifanc i ddatblygu yn eu cyfanrwydd, gan weithio gyda nhw i hwyluso eu datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgol, i’w galluogi i ddatblygu eu llais, dylanwad a lle mewn cymdeithas ac i gyrraedd eu llawn botensial. Dyma'r diffiniad o waith ieuenctid a amlinellir yn y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol .

http://www.youthworkessentials.org.uk/media/2859/national_occupational_standards_for_youth_work.pdf

Fodd bynnag, mae Gwaith Ieuenctid yn fwy nag ystod o ddatganiadau neu ymrwymiadau. Mae Gwaith Ieuenctid yn seiliedig ar y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas waith gyda phobl ifanc. Y man cychwyn sylfaenol yw'r berthynas wirfoddol a sicrhau bod pobl ifanc yn cymryd rhan weithredol yn y gwaith o gyd-gynhyrchu unrhyw waith a wneir gyda nhw. Mae Egwyddorion a dibenion Gwaith Ieuenctid yn amlinellu pum colofn, addysgiadol, grymusol, cyfranogol, cynhwysol a mynegiannol, mae'r rhain yn cael eu hegluro ymhellach yn y ddolen ganlynol

https://cwyvs.org.uk/

Yn bwysicaf oll, mae Gwaith Ieuenctid yn bethau gwahanol i bobl ifanc gwahanol. Mae rhai pobl ifanc yn ei ddefnyddio i gael hwyl a chwrdd â ffrindiau. Mae rhai pobl ifanc yn ei ddefnyddio i gael gafael ar gymorth ac arweiniad gwybodaeth benodol, a phobl ifanc eraill i ddysgu sgiliau newydd, mae croeso i bob person ifanc.

Mehefin 2021

Mehefin 2021
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Customer Review

No reviews yet
Write a review
YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

Cysylltwch â Ni:

Ffôn: 07929651466
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ei’n Cyfryngau Cymdeithasol:

FacebookBlue InstaPink TwitterBlue YoutubePink

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Ffôn: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.