Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

Mae nifer o’n gwasanaethau ar gau dros y Nadolig os ydych eisiau cefnogaeth cysylltwch a Meic trwy cliciwch yma.

CYS Web Banner Logo2

Front image website

Mentora Ieuenctid Ôl 16

Amdanom ni

Rydym yn cynnig cymorth un-i-un i bobl ifanc 16-25 oed nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant. Mewn partneriaeth â Gyrfa Cymru, mae'r Prosiect Mentoriaid Ieuenctid Ôl-16 yn brosiect hirsefydlog a llwyddiannus a ariennir gan Teuluoedd yn Gyntaf sy'n cael ei redeg gan Wasanaeth Ieuenctid Cyngor Caerdydd. Nod y tîm yw targedu pobl ifanc ddi-waith ac economaidd anweithgar, 16 + oed, o bob rhan o Gaerdydd. Maent yn cynnig dull wedi'i deilwra sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, sy'n ceisio helpu i bennu a dileu rhwystrau personol.  Mae hyn yn galluogi pobl ifanc i barhau i ymgysylltu'n barhaus ag addysg, hyfforddiant neu'r farchnad lafur gyflogedig. Mae ein tîm yn weithwyr Ieuenctid a Chymunedol cymwys, sy'n gweithio'n agos gyda phobl ifanc ac asiantaethau partner. Rydym yn cynnig gwasanaeth atgyfeirio am ddim i oresgyn y rhwystrau y gall pobl ifanc eu hwynebu, a'u cefnogi i gael mynediad at addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant ac aros mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant.

'Mae’r broses Mentora Ieuenctid wedi helpu i ddatblygu fy hyder yn aruthrol drwy ymgymryd â heriau newydd fel dysgu gyrru, gwneud cais i fynd i’r coleg gyda'r uchelgais o fod yn nyrs. Rwyf wedi bod yn rhan o'r holl benderfyniadau ac mae nhw hefyd wedi fy helpu i wneud penderfyniadau, ac wedi bod yn agored ac yn onest. (Person ifanc)

 

 

Dull Mentoriaid Ieuenctid

 Mae'r broses Mentoriaid Ieuenctid wedi’i seilio ar berthnasoedd sy'n seiliedig ar ymddiriedaeth a pharch at ei gilydd, a ffurfir drwy ymgysylltu gwirfoddol. Mae pob mentor yn mabwysiadu dull anfeirniadol a thrylwyr sy'n annog pobl ifanc i gyfrannu at eu nodau a'u dyheadau personol a gwneud penderfyniadau allweddol arnynt.  Mae ein dull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn caniatáu i unigolion sy'n barod ar gyfer addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth, ynghyd â'r rhai sydd bellaf i ffwrdd, gael y cymorth priodol.

Sut y gall Mentoriaid Ôl-16 helpu

Nod Mentoriaid Ieuenctid Ôl-16 yw gwrando, cefnogi a sefydlu cynlluniau gweithredu personol a fydd yn galluogi pobl ifanc i gyflawni eu huchelgeisiau addysgol, hyfforddiant neu yrfaol.

Gall Mentor Ieuenctid helpu pobl ifanc i:

 • Sicrhau mwy o eglurder a dealltwriaeth o addysg cyflogaeth neu hyfforddiant a'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt.
 • Nodi sgiliau a galluoedd unigol.
 • Dileu'r rhwystrau i unrhyw nodau a dyheadau addysg cyflogaeth neu hyfforddiant yn y dyfodol.
 • Creu atebion personol i broblemau a nodwyd, gyda chymorth.
 • Gwneud eich dewisiadau addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant.
 • Nodi cyrsiau addysg neu hyfforddiant addas.
 • Cael mynediad at Gwricwla Ôl-16 / sesiynau grŵp pwrpasol yn seiliedig ar anghenion a nodwyd.
 • Cymryd rhan mewn gweithgareddau i wella sgiliau neu weithio tuag at achrediad.
 • Cysylltu â Gwasanaethau Ieuenctid ehangach.
 • Cael gafael ar y gwasanaethau angenrheidiol.
 • Dod o hyd i gyfleoedd priodol.
 • Creu a thrawsnewid cynlluniau'n weithredoedd ac, yn bwysicaf oll, llwyddiant.

Bydd unrhyw berson ifanc sy'n cael ei atgyfeirio a'i dderbyn yn llwyddiannus i'r Gwasanaeth Ôl-16 yn cael Mentor Ieuenctid Ôl-16 cymwys a phrofiadol, a bydd yn cyfarfod ag ef yn rheolaidd ar sail un-i-un. 

'Roedd e (Mentora Ieuenctid)... yn ddefnyddiol iawn i siarad am fy mhroblemau.  Cefais lawer o help i gael arian budd-daliadau.  Rwy'n teimlo'n fwy hyderus ac rwy'n meddwl am fy nyfodol mewn ffordd fwy cadarnhaol' (Person Ifanc)

 Os hoffech gysylltu â'n tîm, gallwch ddod o hyd i'n cyfryngau cymdeithasol, e-bost a'n rhif cyswllt isod. 

 

Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Cysylltwch â Ni:

Ffôn: 07773005675
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cyfeiriad: Canolfan Ieunctid Golgedd Threlai, Pethybridge Rd, Caerdydd, CF5 4DP

Ei’n Cyfryngau Cymdeithasol:

FacebookBlue InstaPink TwitterBlue YoutubePink

Customer Review

No reviews yet
Write a review
YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

Cysylltwch â Ni:

Ffôn: 07929651466
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ei’n Cyfryngau Cymdeithasol:

FacebookBlue InstaPink TwitterBlue YoutubePink

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Ffôn: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.