Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

CYS Web Banner Logo2
English
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

Atal Digartrefedd

Ymateb Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd i ddigartrefedd pobl ifanc yw sicrhau bod pobl ifanc a allai fod yn dangos arwyddion cynnar o ddigartrefedd pobl ifanc yn cael eu nodi drwy nifer o wahanol feini prawf, a chynigir ymateb ataliol iddynt.  Cyflawnir hyn drwy ddefnyddio nifer o wahanol ffynonellau data, gan gynnwys y PAB a'r offeryn sgrinio Uwchffrwd. Bydd yr offer hyn yn nodi'r bobl ifanc hynny a allai elwa o'r cymorth sydd ar gael. Mae'r cymorth yn amrywio o: gyfryngu teuluol, cymorth un-i-un, gwaith grŵp a sesiynau ymwybyddiaeth digartrefedd anffurfiol.

Yn ogystal, rhoddir pwysigrwydd ar sicrhau yr ymgynghorir â phobl ifanc â phrofiadau byw ar unrhyw ddatblygiadau neu ddarpariaethau a gynigir i bobl ifanc. Rôl Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yw sicrhau bod y datblygiadau a'r darpariaethau hyn yn chwarae rhan ganolog wrth ategu'r agenda ddigartrefedd o fewn y gwasanaeth. 

At hynny, bydd datblygu grŵp gweithredol ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phobl ifanc sy'n profi digartrefedd yn cael ei sefydlu. Y diben yw sicrhau bod ymateb cadarn yn cael ei gynnig ar draws y ddinas ynghyd â llwybr clir a hygyrch i bobl ifanc ddigartref. Os hoffech ymuno â'r grŵp hwn, cysylltwch â ni drwy'r manylion isod.

Ymagwedd gwasanaeth cyfan

  • Darparu pecyn gweithgareddau Agor Drysau i bobl ifanc 11-18 oed, ymwybyddiaeth a chyflwyniad i ddigartrefedd pobl ifanc.
  • Darparu'r Pecyn Trac Cywir i gael gwybodaeth am dai a digartrefedd.
  • Hyfforddiant staff sy'n ymwneud â digartrefedd pobl ifanc i ddeall sut i adnabod yr arwyddion, cynnig y wybodaeth a'r gefnogaeth gywir, yn glir o'r llwybr digartrefedd a hawliau pobl ifanc i gael gafael ar dai a chymorth tai priodol.
  • Casglu a choladu data fel y bo'n briodol, er mwyn nodi'n gynnar y bobl ifanc hynny a allai fod yn arddangos nodweddion a allai arwain at ddigartrefedd pobl ifanc (h.y. syrffio soffa, chwalfa/gwrthdaro teuluol, presenoldeb gwael yn yr ysgol, trais domestig, gweithgareddau troseddol, ynysu, profedigaeth, LHDTC+ ac ati)
  • Gweithio gyda phobl ifanc sydd â phrofiadau byw i gefnogi'r gwaith o ddatblygu a darparu ymwybyddiaeth o ddigartrefedd pobl ifanc ym mhob darpariaeth a theilwra ymyrraeth gyfredol er mwyn hyrwyddo lleisiau pobl ifanc.
  • Darparu sesiynau ar reoli iechyd meddwl a lles da er mwyn datblygu'r gallu i "ymdopi" â heriau a allai arwain at ddigartrefedd pobl ifanc (ymyriadau sy'n seiliedig ar gryfderau ac ymyriadau sy'n seiliedig ar ganolfannau)
  • Cefnogi pobl ifanc i gael Gwaith, Addysg, Hyfforddiant neu i Wirfoddoli i leihau'r risg o ymddieithrio a'r risg o fod yn ddigartref.
Have Your Say!

Have Your Say!

We want to see your creative side!

Calling all 11-25 year olds, We're looking for stories, podcasts, blog posts, articles, poetry, vlogs, posters, graphics, photography, art, music, films! Have your content put on our Blog! Get involved and email us at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Screenshot 2021 11 05 At 101500

The Voice of Young People on Safeguarding

Click Here - to take a look at our 6 Goals for Cardiff!

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Tel: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.