Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

CYS Web Banner Logo2

HexBanner 01

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

                                                                                                           Edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

 • Yng Nghaerdydd, rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn ddiogel, yn hapus ac yn ffynnu.

  Rydym yn cydnabod bod angen dull pwrpasol i sicrhau diogelwch pobl ifanc yn eu harddegau yn ein dinas. Mae’n hanfodol ein bod yn cydweithio ag amrywiaeth o bartneriaid i sicrhau y bydd pobl ifanc sy’n byw yng Nghaerdydd yn teimlo’n ddiogel ac y byddant yn ddiogel. Gwyliwch y fideo isod, cliciwch ar y nodau uchod neu darllenwch y cynllun llawn drwy glicio ar y ddolen isod.


 • Pobl ifanc yn teimlo’n ddiogel.

  Young people feel safe, understand how to keep safe and how to assess risk. Increased cultural awareness and professional understanding of a young person’s life history Improved information sharing between professionals, utilising existing tools (i.e. My Concern) to share concerns, collate and map ‘collective risk’ and reduce the number of times young people need to ‘tell their story’ Reviewed policies relating to safeguarding adolescents and redeveloped process and procedures linked to extra-familial risks. Established opportunities for multiagency partners to discuss and share information and intelligence relating extra-familial contexts and overlapping vulnerabilities. Increased peer led support work for young people- a lived experience can be more valuable than professional expertise. Mae pobl ifanc yn teimlo’n ddiogel, yn deall sut i gadw’n ddiogel a sut i asesu risg. Mwy o ymwybyddiaeth ddiwylliannol a dealltwriaeth broffesiynol o hanes bywyd person ifanc. Rhannu gwybodaeth yn well rhwng gweithwyr proffesiynol, defnyddio offer presennol (h.y. My Concern) i rannu pryderon, coladu a mapio risg ar y cyd a lleihau nifer yr adegau y mae angen i bobl ifanc adrodd eu hanes. Adolygu polisïau sy’n perthyn i ddiogelu’r glasoed ac ailddatblygu prosesau a gweithdrefnau sy’n gysylltiedig â risgiau y tu allan i’r teulu. Sefydlu cyfleoedd i bartneriaid amlasiantaethol drafod a rhannu gwybodaeth sy’n perthyn i gyddestunau y tu allan i’r teulu ac agoredrwydd i niwed sy’n gorgyffwrdd. Mwy o waith cymorth dan arweiniad cyfoedion i bobl ifanc, oherwydd gall profiad bywyd fod yn fwy gwerthfawr nag arbenigedd proffesiynol


 • Gan bobl ifanc iechyd da (corfforol a meddyliol) a lles

  Mae gan staff y sgiliau i adnabod ac ymateb yn effeithiol ac yn briodol i anghenion iechyd meddwl a chorfforol pobl ifanc. Mae ymarferwyr yn ymwybodol o’r gwasanaethau sydd ar gael i bobl ifanc a’u cefnogi i gael mynediad at yr hyn sydd ei angen arnynt. Mae staff yn parhau i gymryd rhan fel ffactor cefnogol drwyddi draw. Mae staff yn ymwybodol o ymagwedd sy’n seiliedig ar berthnasoedd a thrawma at ymarfer. Datblygu cymorth i bobl ifanc a’u teuluoedd sy’n byw gyda chamdefnyddio sylweddau(Rhaglen CRAFT) Mae gofalwyr ifanc yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi a bod ganddynt fynediad at gyfleoedd a seibiant.


  >
 • Pobl ifanc a’u teuluoedd yn cael eu haddysgu am risg, yr arwyddion i’w hadnabod a sut i’w datrys.

  Mae gan weithwyr proffesiynol, gofalwyr teuluol a phob ifanc eu hunain ddealltwriaeth gadarn o ddiogelu cyd-destunol a ffactorau risg cysylltiedig. Bod pobl ifanc yn cael eu cefnogi ac yn gwybod sut i aros yn ddiogel ar-lein, mwy o ymwybyddiaeth o seiber-droseddu, meithrin perthynas amhriodol a throseddau cyfeillio. Asesiadau risg ac ymyriadau gwell sydd wedi’u haddasu er mwyn darparu cyfleoedd yn rheolaidd i adlewyrchu barn a safbwyntiau y glasoed eu hunain. Datblygu mecanweithiau a phrosesau gwell er mwyn gweithio’n well gyda rhieni/ gofalwyr fel partneriaid er mwyn diogelu’r glasoed.


 • Bydd yr holl bobl ifanc yn cael mynediad at addysg a gweithgareddau a fydd yn eu helpu i baratoi at eu dyfodol.

  Increasing access to meaningful social, non-formal, informal learning via youth services for young people in their communities. An embedded prevention and ‘place-based’ system that ensures key ‘adolescent services’ are collaborating in order to target services to the right person at the right place and at the right time. Improved governance and alignment of adolescent services – Pulling together all key services working with young people across the City including voluntary and third sector organisations. Enhanced education, support and mentoring for young people, with particular reference to good sex and relationship education, employability skills and education which is directly linked to an offer of employment, including young people who may be excluded from education/on reduced timetable. Enhance the Into Work offer to provide support. Increased coordinated services for supporting young people in to work. Improved connections with employment services to support young people who are not wishing to transition into further education Cynyddu mynediad at dysgu cymdeithasol, heb fod yn ffurfiol ac yn anffurfiol drwy wasanaethau ieuenctid ar gyfer pobl ifanc yn eu cymunedau. System atal wedi’i gwreiddio ac yn ‘seiliedig ar le’ sy’n sicrhau bod gwasanaethau allweddol i’r glasoed yn cydweithio er mwyn targedu gwasanaethau at y person cywir yn y lle cywir ac ar yr adeg gywir. Gwell llywodraethu ac alinio gwasanaethau i’r glasoed, gan dynnu ynghyd yr holl wasanaethau allweddol sy’n gweithio gyda phobl ifanc ar draws y ddinas gan gynnwys sefydliadau gwirfoddol a’r trydydd sector. Gwell addysg, cymorth a mentora i bobl ifanc, gan gyfeirio’n benodol at addysg perthnasoedd a rhyw, sgiliau cyflogadwyedd ac addysg sy’n gysylltiedig yn uniongyrchol â chynnig cyflogaeth, gan gynnwys pobl ifanc sydd o bosibl wedi’u heithrio o addysg/ ar amserlen lai. Gwella’r cynnig I Mewn i’r Gwaith er mwyn darparu cymorth. Mwy o wasanaethau cydgysylltiedig i gefnogi pobl ifanc i mewn i’r gwaith. Gwell cysylltiadau gyda gwasanaethau cyflogaeth i gefnogi pobl ifanc nad ydynt yn dymuno pontio i addysg bellach


 • Cartref sefydlog i bob person ifanc a chefnogaeth gan gymuned.

  Opsiynau llety gwell i bobl ifanc, wedi’u lleoli mewn lleoedd y maent yn eu hadnabod, yn agos at ganol rhwydweithiau a chymorth. Cymorth tenantiaeth ymarferol a pharhaus. Datblygu rhaglenni ataliol a gwella’r broses o adnabod ac ymyrryd yn gynnar er mwyn atal pobl ifanc rhag bod yn ddigartref. Mwy o gyfryngu gyda theuluoedd ar yr adeg gywir er mwyn osgoi argyfwng. Bod pobl ifanc yn cael eu cefnogi i deimlo’n hyderus ac yn emosiynol barod i fyw’n annibynnol os bydd angen.


 • Pobl ifanc cael profiad o bontio cadarnhaol, byddant yn derbyn arweiniad i oresgyn eu brwydrau a chymorth i addasu i newidiadau

  Pontio gwell, gan gyfeirio’n benodol at bontio ar gyfer y rhai sy’n gadael gofal a phobl ifanc ar ôl 18 oed. Gwasanaethau gwell i gefnogi oedolion ifanc 18+ sy’n cael eu hecsbloetio neu sydd wedi cael eu hecsbloetio. Cymorth estynedig y tu hwnt i 21 oed i mewn i fod yn oedolyn os bydd angen. Pontio a throsglwyddo achosion yn well i ddiogelu oedolion. Gwell gweithio rhwng Gwasanaethau Ieuenctid, Plant ac Oedolion er mwyn rhannu arfer gorau. Gwell cymorth pontio ar gyfer anghenion pobl ifanc sy’n ymwneud â’r System Cyfiawnder Troseddol, gan gynnwys carchardai, cartrefu diogel a goruchwyliaeth y gwasanaeth prawf/gwasanaeth cyfiawnder ieuenctid. Pecyn cymorth gwell ar gyfer pobl ifanc fel rhieni ifanc.


 

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Mae’r dull hwn yn cynrychioli’r amrywiaeth eang o ran barn, profiadau ac arbenigedd gweithwyr proffesiynol a phobl ifanc sy’n rhanddeiliaid mewnol ac allanol. Cafodd y wybodaeth ei chasglu i ffurfio strategaeth a fydd yn helpu Cyngor Caerdydd i ffurfweddu ein gwasanaethau, ein hymagweddau a’n polisïau yn raddol i ddiogelu’r glasoed, pwysleisio meysydd allweddol o arfer diogelu’r glasoed, a’n galluogi i ddangos tystiolaeth o’n hymroddiad i gadw pobl ifanc yn ddiogel yng Nghaerdydd I darllen y plan llawn Clico yma.

Darllen Mwy

 

 

 

Print

Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

YPSafeguarding - Widget

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

Cysylltwch â Ni:

Ffôn: 07929651466
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ei’n Cyfryngau Cymdeithasol:

FacebookBlue InstaPink TwitterBlue YoutubePink

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Ffôn: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.