Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

CYS Web Banner Logo2
English
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

Mentora Ieuenctid Ôl-16

Amdanom ni

Rydym yn cynnig cymorth un-i-un i bobl ifanc 16-25 oed nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant. Mewn partneriaeth â Gyrfa Cymru, mae'r Prosiect Mentoriaid Ieuenctid Ôl-16 yn brosiect hirsefydlog a llwyddiannus a ariennir gan Teuluoedd yn Gyntaf sy'n cael ei redeg gan Wasanaeth Ieuenctid Cyngor Caerdydd. Nod y tîm yw targedu pobl ifanc ddi-waith ac economaidd anweithgar, 16 + oed, o bob rhan o Gaerdydd. Maent yn cynnig dull wedi'i deilwra sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, sy'n ceisio helpu i bennu a dileu rhwystrau personol.  Mae hyn yn galluogi pobl ifanc i barhau i ymgysylltu'n barhaus ag addysg, hyfforddiant neu'r farchnad lafur gyflogedig. Mae ein tîm yn weithwyr Ieuenctid a Chymunedol cymwys, sy'n gweithio'n agos gyda phobl ifanc ac asiantaethau partner. Rydym yn cynnig gwasanaeth atgyfeirio am ddim i oresgyn y rhwystrau y gall pobl ifanc eu hwynebu, a'u cefnogi i gael mynediad at addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant ac aros mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant.

'Mae’r broses Mentora Ieuenctid wedi helpu i ddatblygu fy hyder yn aruthrol drwy ymgymryd â heriau newydd fel dysgu gyrru, gwneud cais i fynd i’r coleg gyda'r uchelgais o fod yn nyrs. Rwyf wedi bod yn rhan o'r holl benderfyniadau ac mae nhw hefyd wedi fy helpu i wneud penderfyniadau, ac wedi bod yn agored ac yn onest. (Person ifanc)

 

 

Dull Mentoriaid Ieuenctid

 Mae'r broses Mentoriaid Ieuenctid wedi’i seilio ar berthnasoedd sy'n seiliedig ar ymddiriedaeth a pharch at ei gilydd, a ffurfir drwy ymgysylltu gwirfoddol. Mae pob mentor yn mabwysiadu dull anfeirniadol a thrylwyr sy'n annog pobl ifanc i gyfrannu at eu nodau a'u dyheadau personol a gwneud penderfyniadau allweddol arnynt.  Mae ein dull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn yn caniatáu i unigolion sy'n barod ar gyfer addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth, ynghyd â'r rhai sydd bellaf i ffwrdd, gael y cymorth priodol.

Sut y gall Mentoriaid Ôl-16 helpu

Nod Mentoriaid Ieuenctid Ôl-16 yw gwrando, cefnogi a sefydlu cynlluniau gweithredu personol a fydd yn galluogi pobl ifanc i gyflawni eu huchelgeisiau addysgol, hyfforddiant neu yrfaol.

Gall Mentor Ieuenctid helpu pobl ifanc i:

 • Sicrhau mwy o eglurder a dealltwriaeth o addysg cyflogaeth neu hyfforddiant a'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt.
 • Nodi sgiliau a galluoedd unigol.
 • Dileu'r rhwystrau i unrhyw nodau a dyheadau addysg cyflogaeth neu hyfforddiant yn y dyfodol.
 • Creu atebion personol i broblemau a nodwyd, gyda chymorth.
 • Gwneud eich dewisiadau addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant.
 • Nodi cyrsiau addysg neu hyfforddiant addas.
 • Cael mynediad at Gwricwla Ôl-16 / sesiynau grŵp pwrpasol yn seiliedig ar anghenion a nodwyd.
 • Cymryd rhan mewn gweithgareddau i wella sgiliau neu weithio tuag at achrediad.
 • Cysylltu â Gwasanaethau Ieuenctid ehangach.
 • Cael gafael ar y gwasanaethau angenrheidiol.
 • Dod o hyd i gyfleoedd priodol.
 • Creu a thrawsnewid cynlluniau'n weithredoedd ac, yn bwysicaf oll, llwyddiant.

Bydd unrhyw berson ifanc sy'n cael ei atgyfeirio a'i dderbyn yn llwyddiannus i'r Gwasanaeth Ôl-16 yn cael Mentor Ieuenctid Ôl-16 cymwys a phrofiadol, a bydd yn cyfarfod ag ef yn rheolaidd ar sail un-i-un. 

'Roedd e (Mentora Ieuenctid)... yn ddefnyddiol iawn i siarad am fy mhroblemau.  Cefais lawer o help i gael arian budd-daliadau.  Rwy'n teimlo'n fwy hyderus ac rwy'n meddwl am fy nyfodol mewn ffordd fwy cadarnhaol' (Person Ifanc)

 Os hoffech gysylltu â'n tîm, gallwch ddod o hyd i'n cyfryngau cymdeithasol, e-bost a'n rhif cyswllt isod. 

 

Have Your Say!

Have Your Say!

We want to see your creative side!

Calling all 11-25 year olds, We're looking for stories, podcasts, blog posts, articles, poetry, vlogs, posters, graphics, photography, art, music, films! Have your content put on our Blog! Get involved and email us at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Screenshot 2021 11 05 At 101500

The Voice of Young People on Safeguarding

Click Here - to take a look at our 6 Goals for Cardiff!

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Tel: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.