Dweud Eich Dweud
Dweud Eich Dweud!

Dweud Eich Dweud!

Rydyn ni eisiau gweld eich ochr greadigol!

Yn galw ar bawb 11-25 oed, Rydym yn chwilio am straeon, podlediadau, blogiau, erthyglau, barddoniaeth, vlogs, posteri, graffeg, ffotograffiaeth, celf, cerddoriaeth, ffilmiau! Cael eich cynnwys yn cael ei roi ar ein Blog!

Cymrwch ran drwy anfon e-bost atom yn Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Diogelu
YPSafeguarding - Widget (Welsh)

Llais Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Clico yma - I edrychwch ar ein 6 Nod i Gaerdydd isod!

CYS Web Banner Logo2
English
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

Cyllid

CYNGOR ARIANNOL

CYNGOR ARIANNOL

Os ydych yn cael trafferth rheoli eich arian, gallwn gynnig help a chefnogaeth mewn nifer o feysydd fel cyllidebu, gwneud y gorau o incwm a rheoli dyledion.

Explore

YMDDIRIEDOLAWTH TYWYSOG CYMRU

YMDDIRIEDOLAWTH TYWYSOG CYMRU

Mae ein grantiau i bobl 16 - 30 oed yn chwalu’r rhwystrau ariannol sy’n eich atal rhag cymryd y cam nesaf i waith, addysg neu hyfforddiant.

Explore

DAF

DAF

Grant i helpu i dalu costau hanfodol fel bwyd, nwy, trydan, dillad neu siwrneiau brys os ydych chi’n wynebu caledi ariannol aruthrol.

Explore

HYBIAU

HYBIAU

Mae hybiau yn cynnig llawer o wasanaethau o dan yr unto o wasanaethau cyngor, budd-daliadau a thai yn ogystal â digwyddiadau cymunedol, hyfforddiant a mynediad i’r rhyngrwyd.

Explore

Buttle UK

Buttle UK

Rydyn ni’n cynnig grantiau a chymorth sy’n rhoi cyfle i blant sy’n agored i niwed.

Explore

GRANT I'R RHAI SY'N GADAEL GOFAL

GRANT I'R RHAI SY'N GADAEL GOFAL

Gallwch gael lwfans sefydlu (neu grant i’r rhai sy’n gadael gofal fel y’i gelwir hefyd) i’ch helpu i brynu eitemau hanfodol pan fyddwch yn symud i’ch cartref eich hun.

Explore

CYLLID MYFYRWYR CYMRU

CYLLID MYFYRWYR CYMRU

Cymorth ariannol i fyfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru.

Explore

Glasspool

Glasspool

Mae Ymddiriedolaeth Glasspool yn un o’r ychydig o elusennau sy’n rhoi grantiau i unigolion sydd heb unrhyw gyfyngiadau o ran y math o fuddiolwr.

Explore

Turn2us

Turn2us

Mae Turn2us yn elusen genedlaethol sy’n helpu pobl sy’n wynebu caledi ariannol i gael gafael ar fudd-daliadau lles, grantiau elusennol a gwasanaeth cymorth.

Explore

SpeakEasy

SpeakEasy

Cyngor a chymorth ariannol gan weithwyr cyfreithiol hyfforddedig.

Explore

Taith

Taith

Rhaglen gyfnewid ryngwladol newydd Cymru ar gyfer dysgu yw Taith, sy’n creu cyfleoedd i deithio, gwirfoddoli, dysgu a chael profiadau all newid bywydau.

Explore

Have Your Say!

Have Your Say!

We want to see your creative side!

Calling all 11-25 year olds, We're looking for stories, podcasts, blog posts, articles, poetry, vlogs, posters, graphics, photography, art, music, films! Have your content put on our Blog! Get involved and email us at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.!

Screenshot 2021 11 05 At 101500

The Voice of Young People on Safeguarding

Click Here - to take a look at our 6 Goals for Cardiff!

Exit
English
Cysylltwch â ni:
Tel: 02920 615260
CardiffYouthService@Cardiff.gov.uk
Facebook Insta Twitter Youtube Youtube

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.